znajdź salon akustyki słuchu Słuchmed
odwiedź nasze centrum medyczne

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

formularz formularz rejestracji

Skorzystaj z darmowej porady akustyka słuchu

infolinia   801 000 819 formularz   formularz kontaktowy
NFZ logo

Posiadamy umowę z NFZ


ISO 9001 logo

Nasze usługi medyczne objęte są certyfikatem ISO

Regulamin świadczenia usług


Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wybranie naszej firmy i okazanie nam zaufania. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług, prezentujemy poniżej ogólne warunki korzystania z usług świadczonych przez Dział Serwisu i Otoplastyki przedsiębiorstwa ACS Słuchmed Sp. z o.o.

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady:

 1. Wykonywania i napraw indywidualnych wkładek usznych,
 2. Naprawy aparatów słuchowych,
 3. Wykonania aparatów wewnątrzusznych.

Podczas korzystania z powyższych usług, obowiązują następujące zasady:

Zlecenie wykonania i odbiór przedmiotu usługi

 1. Wykonanie usługi odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia na realizację danej usługi. Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Zlecenie stanowi formę druku "potwierdzenie przyjęcia zlecenia", generowanego przez system komputerowy OTiS.
 2. W zleceniu określa się zakres usługi, termin jej wykonania oraz maksymalną odpłatność za jej wykonanie. Przekroczenie kwoty odpłatności deklarowanej przez Klienta wymaga jego zgody, której Klient może udzielić osobiście lub telefonicznie.
 3. Maksymalna kwota odpłatności za wykonanie usługi, na którą nie jest wymagana zgoda Klienta wynosi 100 złotych. W przypadku zadeklarowania niższej kwoty, SŁUCHMED może odmówić wykonania usługi, jeżeli istnieje przypuszczenie, że kwota ta przekroczy 100 złotych.
 4. Kwota za wykonanie usługi określana jest na podstawie cennika usług stosowanego przez ACS SŁUCHMED (załącznik do niniejszego regulaminu).
 5. W przypadku zlecenia na wykonanie indywidualnej wkładki usznej lub obudowy aparatu wewnątrzusznego, Klient zobowiązany jest:
  a. wnieść przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia lub,
  b. wpłacić zaliczkę w wysokości minimum 50 złotych (w przypadku zamówienia wkładki usznej)
  c. wpłacić zaliczkę w wysokości 200 złotych (w przypadku zamówienia obudowy aparatu wewnątrzusznego).
 6. Przedmiot usługi (indywidualną wkładkę uszną, aparat wewnątrzuszny, naprawiony aparat słuchowy) należy odebrać w terminie do 3 miesięcy od daty umówionego terminu odbioru. W przypadku nieodebrania przedmiotu usługi w powyższym terminie, ACS SŁUCHMED może od umowy odstąpić i zatrzymać wpłaconą przez Klienta przedpłatę bądź zaliczkę.
 7. W przypadku, gdy usługa dotyczy przedmiotu dostarczonego przez Klienta (indywidualnej wkładki usznej lub aparatu słuchowego), jego nieodebranie może spowodować przepadek przedmiotu na podstawie przepisów o likwidacji depozytów nieodebranych rzeczy.

Gwarancja i reklamacje

 1. Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, ACS SŁUCHMED udziela gwarancji na sprawne działanie przedmiotu usługi, zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
 2. Zasięg obowiązywania gwarancji obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące i liczony jest od daty wydania przedmiotu usługi. Początek biegu terminu gwarancji nie może rozpocząć się później niż jeden miesiąc po upływie ustalonego terminu odbioru przedmiotu usługi, chyba, że za opóźnienie w odbiorze przedmiotu usługi odpowiada ACS SŁUCHMED.
 4. W okresie gwarancji przysługuje Nabywcy prawo do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu usługi, wynikających z ukrytych wad materiałowych lub niewłaściwego wykonania usługi.
 5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, który upłynął od zgłoszenia wady do jej usunięcia, w przypadku Klient nie miał możliwości korzystania z przedmiotu usługi.
 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w dowolnej placówce prowadzonej przez ACS SŁUCHMED, powstanie wady, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. W przypadku zaniedbania niezwłocznego zgłoszenia wady, Klient odpowiada za wynikłe z tego skutki, a w szczególności za zwiększenie się zakresu uszkodzeń.
 7. Gwarancja nie dotyczy w szczególności wad wynikających z:
  a. użytkowania przedmiotu usługi niezgodnie z jego przeznaczeniem albo powszechnie przyjętymi zasadami eksploatacji tego rodzaju rzeczy,
  b. wykonywania napraw lub przeróbek przedmiotu usługi przez osoby inne niż pracownicy ACS SŁUCHMED,
  c. uszkodzeń mechanicznych.
 8. Podstawą do złożenia reklamacji w ramach gwarancji jest okazanie faktury VAT lub paragonu za usługę, której reklamacja dotyczy. W przypadku aparatów słuchowych w czasie trwania gwarancji udzielonej przez producenta, wymagane jest dodatkowo dostarczenie oryginalnej karty gwarancyjnej.
 9. Wady ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji zostaną usunięte przez ACS SŁUCHMED bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 10. SŁUCHMED zastrzega, że indywidualne wkładki uszne wykonywane są na podstawie pobranej miary kształtu kanału słuchowego i ucha Klienta, i co za tym idzie, dostosowane są do kształtu wnętrza ucha istniejącego w czasie robienia wycisku. Przedmiotem reklamacji może być niewłaściwy kształt wkładki powodujący dyskomfort użytkowania w stosunku do pobranej od Klienta miary kształtu ucha (ucisk powodujący dolegliwości bólowe, wypadanie wkładki w przypadku, gdy jest za luźna, sprzężenia aparatu powodowane złym uszczelnieniem ucha, dyskomfort i niewłaściwą pracę aparatu słuchowego w przypadku źle dobranej wentylacji we wkładce).
 11. Czynności związane z czyszczeniem, konserwacją i regulacją przedmiotu usługi oraz wymianą zużywających się w sposób naturalny podzespołów i elementów, nie wchodzą w zakres gwarancji i wykonywane są na koszt Klienta.
 12. Jeżeli klient zleca wykonanie usługi, do której odpowiednio stosuje się przepisy o warunkach sprzedaży konsumenckiej udzielenie gwarancji nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta w korzystaniu z powyższych przepisów.

Regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2012 r. do odwołania lub momentu wprowadzenia innego regulaminu.

Podpisano: Dariusz Knut
 Prezes Zarządu
 Lublin 2012-06-01

© 2017 ACS Słuchmed - dane kontaktowe, Polityka Prywatności, infolinia 801 000 819
realizacja itp media